Selecteer een pagina

Thema’s

Belangrijke inspiratiebron voor Blue Skies is Urgenda en hun rapport ‘Nederland 100% duurzaam in 2030’. Ook het Earth Charter Manifesto van Unesco, waarin niet alleen het duurzaam omgaan met onze planeet, maar ook het duurzaam omgaan met elkaar als mensheid een belangrijk onderwerp is, geeft veel basis voor initiatieven en ideeën.

Onze thema’s Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werk zijn afgeleid van de duurzame agenda waarin staat hoe het vijf keer anders moet:
• Anders wonen; zonder energierekening.
• Anders van A naar B; schoner, stiller en met minder energie.
• Anders eten; een meer plantaardige, regionale en seizoensgebonden keuken.
• Anders produceren; naar een circulair, Bio-Based industrie op duurzame energie.
• Anders energie opwekken; veel zon en wind.
“Werken” hebben we als zesde thema opgenomen, omdat we van mening zijn dat dit onderdeel in de duurzame discussie nogal eens onderbelicht is.

Wonen

Het bouwen, onderhouden, wonen en werken in huizen, kantoren en andere gebouwen veroorzaakt ongeveer een derde van alle CO2-uitstoot. Deze zgn. gebouwde omgeving is dus een belangrijke factor, als we CO2-uitstoot willen terugdringen.

Energie

In het scenario ‘100% duurzame energie in 2030’ is veel duurzaam opgewekte elektriciteit nodig, want aardgas wordt niet meer gebruikt. Deze elektriciteitsproductie komt van een combinatie van zonnepanelen op daken van huizen, kantoren en andere gebouwen en op velden en van windmolenparken op zee, aan de kust en op land.

Produceren

De industrie in Nederland vertegenwoordigt op dit moment de helft van het totale energiegebruik in Nederland en is daarmee verreweg de grootste gebruiker van energie. Om in 2030 op 100% duurzame energie over te gaan, zijn we uitgegaan van gemiddeld 2% energiebesparing (efficiencyverbetering) per jaar.

Vervoer

Het goederen- en personenvervoer zijn samen verantwoordelijk voor 24% van de totale uitstoot van CO2, daarnaast veroorzaakt de sector veel uitstoot van fijnstof, NOx, is er overlast door geluid en stank en veel ruimtebeslag in de vorm van wegen en parkeerplaatsen. Iedere verbetering op dit gebied, draagt dus behoorlijk bij aan de doelstelling voor 100% duurzame energie.

Werken

Duurzame inzetbaarheid, robotisering, flexibele arbeid, basisinkomen, leven-lang-leren, participeren.
Zo maar een greep uit duurzame thema’s rondom “werk”.
Hoe kunnen we vroegtijdig inspelen op deze maatschappelijke vraagstukken.

Eten

Onze voedselproductie en -consumptie levert een belangrijke bijdrage aan klimaatveranderingdoor al dan niet directe uitstoot van broeikasgassen en het kappen van bossen voor veevoer en landbouwgewassen. Dit zorgt voor veel CO2-uitstoot, naast andere milieuproblemen en een negatief
effect op de biodiversiteit.